Dyn.rs nudi besplatni web servis za detekciju IP adrese, za upotrebu u okviru svojih usluga. CheckIP servis vraća podatak o javnoj IP adresi klijenta. U slučaju da klijent ili proxy pošalje podatak o IP adresi u HTTP zaglavlju X-Forwarded-For, taj podatak će biti vraćen u odgovoru.

Server: dyn.rs
URI: /checkip
ili /c za kompatibilnost sa ver. 2
Metod: GET
HTTP Portovi: 80, 8245
HTTPS Port: 443

Dodatni parametri

format html (default za v3), text (default za v2) ili json
callback Pri upotrebi json formata, možete definisati ime callback funkcije i dobiti odgovor u JSONP formatu.

Poziv i odgovor

CheckIP odgovara na validne HTTP zahteve na https://dyn.rs/checkip. Validan zahtev će dobiti odgovor, formata kao u sledećem primeru:

HTTP/1.1 200 OK
Server: nginx
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
Transfer-Encoding: chunked
Connection: keep-alive
Vary: Accept-Encoding
Cache-Control: no-cache, private
X-RateLimit-Limit: 15
X-RateLimit-Remaining: 14

<html><head><title>Current IP Check</title></head><body>Current IP Address: 123.23.321.32</body></html>

Poziv https://dyn.rs/c, kao i https://dyn.rs/checkip?format=text će vratiti samo IP adresu u telu odgovora:

123.23.321.32

JSON: https://dyn.rs/checkip?format=json:

{"ip":"123.23.321.32"}

JSONP: https://dyn.rs/checkip?format=json&callback=my_return:

/**/my_return({"ip":"123.23.321.32"});

Pravila

  • Ako je ikako moguće, koristite detekciju IP adrese u okviru operativnog sistema.
  • Pozivi CheckIP servisa moraju biti u intervalima od najmanje 5 minuta, u cilju sprečavanja većeg opterećenja servera. Broj primljenih zahteva je ograničen na maksimum od 15 na sat.
  • U slučaju da poziv CheckIP rezultuje greškom, klijent ne treba da nastavi slanjem zahteva za ažuriranje (update).